'un


'un
/ʌn/ * danh từ - (thông tục) (như) one =a bad 'un+ một thằng tồi

English-Vietnamese dictionary. 2015.